Stránky mateřské školy

Aktuality - 2021/2022

Návštěva knihovny

Předposlední školní den se naši školáci vydali do místní knihovny. Paní knihovnice Monika Lauterbachová si pro ně připravila poutavé povídání o knihovně, seznámila je s knihovním řádem i se systémem řazení knih. Nakonec si malí školáci vyzkoušeli knížky podle autora vyhledat a splnit i úkol, který jim kniha odhalila.

Zobrazit celý článek

Rozloučení se školním rokem

V úterý 28.6. 2022 jsme se již tradičně sešli na školní zahradě, kde proběhlo rozloučení se školním rokem. Předškoláky jsme pasovali na školáky. Prvňáčci předvedli, jak se naučili za rok krásně číst. Za odměnu obdrželi čtenářskou průkazku do místní knihovny. Rozloučili jsme se s našimi čtvrťáky, kteří zaujali přednesem vlastních básní. Na závěr programu si děti mohly zasoutěžit na stanovištích a získat odměnu.

Zobrazit celý článek

Projektový den ve výuce - Bezpečně na kole

V pátek 24.6. se uskutečnil v naší škole další projektový den, tentokrát k tématu polytechnické výchovy. Navštívil nás pan Břetislav Usnul, dlouholetý a zkušený pracovník cykloservisu, který dětem připomněl důležitá pravidla silničního provozu a seznámil je s povinnou výbavou kola. Názorně dětem předvedl výměnu prasklé duše, její zalepení a další praktické činnosti, které správný cyklista potřebuje.

Zobrazit celý článek

Školní výlet

Ve čtvrtek 23.6. jsme si zpestřili závěr školního roku krásným výletem. Vyrazili jsme autobusem do Strážnice, kde jsme při procházce místním skanzenem nejen poznávali, jak žili lidé před sto lety, ale mohli jsme si něco málo i vyzkoušet. A tak jsme se na chvíli stali členy početné rodiny Mandelíků, kteří se musí doma pořádně ohánět. Při sbírání dříví na podpal, hrabání sena, pasení koz a starání o mladší sourozence, nám zbyl čas i na hry bez hraček či elektroniky. Na závěr jsme se ještě projeli po Baťově kanálu a pak už byl čas k návratu domů.

Zobrazit celý článek

Rozloučení se školním rokem

DNE 28. 6. 2022 V 15. 30 HODIN
NA ZAHRADNÍ SLAVNOST, PŘI KTERÉ
SE ROZLOUČÍME SE ČTVRŤÁKY,
PASUJEME PRVŇÁKY NA ČTENÁŘE A
PŘEDŠKOLÁKY NA ŠKOLÁKY.

KOLEKTIV ZŠ A MŠ MORAVSKÉ PRUSY

Zobrazit celý článek

Zvýšení úplaty za školní družinu

Na základě nové kalkulace nákladů na žáka se

od 1. 9. 2022 zvyšuje úplata za školní družinu na 120,- Kč měsíčně.

Platí se v září, po přihlášení se do družiny. Částka na pololetí činí tedy 600,- Kč.

Moravské Prusy 6. 6. 2022

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka školy
 

Zobrazit celý článek

Škola rytmu

Ve středu 15.6. 2022 byl pro žáky připraven výchovný koncert „Škola rytmu“.  V průběhu celého programu lektor děti aktivně zapojoval hravou a zábavnou formou. Děti si mohly vyzkoušet jednoduché rytmické hry a „hraní na tělo“. Došlo také na praktické vyzkoušení bubnování. Bubnovalo se opravdu na vše – hrnce, lavor a samozřejmě i na bubny. Kouzelný svět rytmu a bicích nástrojů děti velmi zaujal.

Zobrazit celý článek

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, ředitelka Mgr. Jitka PIňosová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 27. 6. 2022

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, 1. třída

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 10

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Kriteria pro přijetí:

1. přihlášení k pobytu ve spádových obcích, v  obci Prusy-Boškůvky a obci Vážany

2. Do 1. ročníku lze přijmout 5 žáků, do druhého ročníku maximálně 1 žák, do spojeného třetího a čtvrtého ročníku lze přijmout maximálně 4 žáky.

V /м. Moravských Prusech dne/дата 2. 6. 2022

Mgr. Jitka Piňosová

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

Zobrazit celý článek