Stránky mateřské školy

Pokyny k zahájení školního roku 2021/2022

Ke stažení v PDF zde

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce na nutnost sledovat pravidelně emaily a webové stránky pro případ nových, důležitých informací v průběhu celého školního roku.

Každá osoba (žáci, studenti, zákonní zástupci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – do 15 let rouškou, nad 15 let respirátorem a dezinfikovat si ruce.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

Postup při výskytu příznaků

Ve všech uvedených případech má zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře.

Stravování:

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

§ Žáci, kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. žáci kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

Testování

bude probíhat tzv. samoodběrem (dodané antigenní testy), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, prozatím v termínech 1. 9. (1. ročník až 2. 9.), 6. 9., a 9. 9. 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 doloženém lékařem či potvrzením pozitivity z odběrového místa), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR – platnost 72 hodin; ATG – platnost 42 hodin).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

§ Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní, školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

§ Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi nebo žáky.

V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny výše.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona. 20

§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti a žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. § Podmínky omlouvání absence škola stanoví ve svém školním řádu (do dvou dnů uvolňuje tř. učitel, od tří dnů ředitelka školy)

§ Obdobně se pak postupuje v případě, kdy či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku. V takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

§ Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Režim návratu ze zahraničí

V případě, že žák navštívil v posledních 14 dnech před zahájením školního roku zahraničí, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit vzdělávací instituci – ZŠ a MŠ Moravské Prusy.

- V případě nástupu do výuky 1 .9. ………. návrat ze zahraničí v rozmezí 18. 8. – 1. 9. 2021.

- V případě opožděného nástupu do výuky, např. 5. 9. ………. adekvátně se posune termín pro návrat ze zahraničí (opět 14 dnů před zahájením školní docházky).

Návrat ze zemí s nízkým/středním rizikem (zelené/oranžové státy)

- Umožněna přítomnost žáka ve škole při výuce.

- Do 5 dnů od návratu musí být proveden PCR nebo antigenní test – lze využít i výsledek testu, který byl proveden před návratem v dané cizí zemi.

- Výsledek PCR testu nesmí být starší než 72 hodin.

- Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 48 hodin.

- Do doby sdělení výsledku testu musí žák nosit v době výuky respirátor – nestačí zdravotnická rouška.

Návrat ze zemí s vysokým/velmi vysokým rizikem (světle červené/tmavě červené státy)

- Nejdříve 5. den, nejpozději 14. den po návratu musí být proveden PCR test – nestačí antigenní test.

- Do doby sdělení výsledku testu se nemůže žák zúčastnit výuky ve škole.

Návrat ze zemí s extrémním rizikem (černé státy)

- Do doby sdělení výsledku 2. PCR testu (mezi 10. a 14. dnem od návratu ze zahraničí), se nemůže žák zúčastnit výuky ve škole.

- 1. PCR test musí být proveden do 24 hodin od vstupu do ČR.

Pravidla pro Mateřské školy – pro děti do 6 let věku

- Není umožněna přítomnost ve škole dětem, které se vrátily ze zemí s velmi vysokým nebo extrémním rizikem (tmavě červená/černá barva). Tyto děti zůstávají v samoizolaci 7/10 dnů.

- Samoizolace platí automaticky - i v případě, že by se dítě prokázalo negativním testem.

Pravidla pro Mateřské školy – pro děti, které dovršily 6 let věku

- Platí stejná pravidla jako pro žáky základní školy – viz výše.

Návrat žáka ze zahraničí nahlaste přímo vedení školy, případně třídní učitelce:

517 361 116, 723 530 391

Zpracováno dle Manuálu MŠMT – Praha, 17.srpna 2021

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf