Stránky mateřské školy

Konání voleb do Školské rady

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Školské rady

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, okres Vyškov, příspěvkové organizace

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace, podle §167 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

konání voleb do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

v úterý 28. 5. 2024 od 7,00 - 7,30 a od 12,00 – 15,30 hodin.

Místo konání voleb: budova školy

Oprávněné osoby: zákonní zástupci nezletilých žáků

Způsob voleb: tajné hlasování

Ředitelka se obrací na všechny oprávněné osoby, aby písemnou formou podali návrh na kandidáta do Školské rady, a to nejpozději do pondělí 20. 5. 2024.

Každý volič obdrží hlasovací lístek ve volební místnosti.

Kdo projeví zájem (z řad zákonných zástupců) pracovat ve Školské radě, doručí své vyjádření zájmu s podpisem, datem narození a adresou k rukám ředitelky školy, případně poštou či datovou schránkou.


 

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 2. 5. 2024