Stránky mateřské školy

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole funguje ŠPP, které bylo zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Hlavní náplň Školního poradenského pracoviště
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými, či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
Školní poradenské pracoviště tvoří

Ředitelka školy
Mgr. Jitka Piňosová

Školní metodik prevence sociálně-patologických jevů
Mgr. Irena Černochová

Konzultační hodiny:
pondělí 13:30-14:30

nebo dle předchozí telefonické domluvy

tel: 517 361 116
mob: 723 530 391

Preventivní program na školní rok 2019/2020