Stránky mateřské školy

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce
pro školní rok 2017/2018

VÝSLEDKY zápisu 2017
Období konání zápisů:
1. – 30. dubna 2017
Termín zápisu na ZŠ a MŠ Moravské Prusy:
čtvrtek 6. 4. 2017 od 14:00 – 18:00 hodin
Kapacita:
26 dětí
Kritéria pro přijímání žáků:
  1. dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2017
  2. dítě, které dosáhne věku 6 let od 11. 9. do 31. 12 2017 s doporučením školského poradenského zařízení
  3. dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 s doporučením školského poradenského zařízení + s doporučením odborného lékaře

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Spádová oblast:
Obec Prusy - Boškůvky, obec Vážany
Odklad povinné školní docházky:
Může pro dítě, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zažádat zákonný zástupce ředitelku ZŠ v době zápisu a přinese s sebou:
  1. doporučení školského poradenského zařízení
  2. doporučení odborného lékaře.
Organizace zápisu (2 části):
A) FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

Zákonný zástupce předloží přihlášku pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,

Rodný list dítěte

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

Zákonný zástupce podá informace o podpůrných opatřeních pro budoucího žáka školy: o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Případně další doporučení (v případě odkladu či nižšího věku dítěte)- tedy doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře

B) MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Je možností vzájemného seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy.

Dítě přichází k zápisu v doprovodu zákonného zástupce a plní rozmanité motivační úkoly s herními prvky.

Ve třídě absolvuje motivační rozhovor s paní učitelkou (v délce asi 20 minut), kdy se zábavnou formou zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností

Motivační část není podmínkou přijetí.

Vydání rozhodnutí:
Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka obvykle nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.
Kontakty:

Telefon do kanceláře školy: 517 361 116

email – zsprusy@seznam.cz ; www.zsprusy.cz

Další informace pro zákonné zástupce dítěte + důležité termíny:

Jak můžete pomoci svému dítěti:

Desatero pro rodiče

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: